KONTAKT

Uprzejmie informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 22 listopada 2018 roku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło połączenie spółek AVC Lighting Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i ProEnt Sp. z o.o. we Wrocławiu w drodze przejęcia całego majątku spółki AVC Lighting Sp. z o.o. przez spółkę ProEnt Sp. z o.o.

Wskutek połączenia, na mocy art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych ProEnt Sp. z o.o. we Wrocławiu z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki AVC Lighting Sp. z o.o. , natomiast spółka AVC Lighting Sp. z o.o. w Jeleniej Górze została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wobec powyższego ProEnt Sp. z o.o. we Wrocławiu z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka AVC Lighting Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

ProEnt Sp. z o. o.
Ul. Zwycięska  45 lok. 3.2.3
53-033 Wrocław

Email: sklep@co-unity.eu
Tel. 75 76 78 005 wew. 505
Kom. 502-775-880